čtvrtek 20. února 2020

Opřípomínkované paragrafy návrhu zákona o komoře PA Porodní dům u Čápa Milena a ZuzanaZásadní připomínky obecně prospěšné společnosti porodní dům u Čápa, IČ 26780038, k návrhu 
zákona o České komoře porodních asistentek Část První
Součástí tohoto zákona MUSÍ být text Mezinárodní definice porodní asistentky, jako základní stavební kámen veškerých stavovských předpisů.
Dokument ICM v anglickém jazyce:
Core DocumentInternational Definition of the Midwife
A midwife is a person who has successfully completed a midwifery education programme that is based on the ICM Essential Competencies for Basic Midwifery Practice and the fra- mework of the ICM Global Standards for Midwifery Education and is recognized in the count- ry where it is located; who has acquired the requisite qualifications to be registered and/or legally licensed to practice midwifery and use the title midwife; and who demonstrates com- petency in the practice of midwifery.
Scope of Practice
The midwife is recognised as a responsible and accountable professional who works in part- nership with women to give the necessary support, care and advice during pregnancy, labour and the postpartum period, to conduct births on the midwifes own responsibility and to pro- vide care for the newborn and the infant. This care includes preventative measures, the pro- motion of normal birth, the detection of complications in mother and child, the accessing of medical care or other appropriate assistance and the carrying out of emergency measures.
The midwife has an important task in health counselling and education, not only for the wo- man, but also within the family and the community. This work should involve antenatal educa-
tion and preparation for parenthood and may extend to womens health, sexual or reproduc- tive health and child care.
A midwife may practise in any setting including the home, community, hospitals, clinics or health units.”
Adopted at Brisbane Council meeting, 2005
Revised and adopted at Durban Council meeting, 2011 Revised and adopted at Toron-

to Council meeting, 2017 Due for next review 2023Laan van Meerdervoort 70, 2517AN, The Hague, The Netherlands
tel: +31 70 3060 520 www.internationalmidwives.org 1 CD2005_001 V2017 ENG
page1image4934080
page2image11063776
§1
Bez připomínek
§2 Bod 1
Kdo vytvoří stavovské předpisy a kdy? Nebudou-li stavovské předpisy hotovy, nelze schválit zákon. Komora by nemohla vykonávat v praxi svou funkci.
Spojit podbod b) a c)
Bod 2
Zmatené a matoucí značení podbodů
f) Jakou kárnou pravomoc? Jaké důsledky? Kdo konkrétně?
J) Jaký je to zvláštní předpis?
§3
Nahrazuje registr PA?Jak to bude v případě PA z ostatních zemí EU?
2)e)
Znamená to, že osoba, která chce být porodní asistentkou, by musela zaplatit 2000 Kč jen za to, aby mohla pracovat jako porodní asistentka? Tedy pracovat pro stát?
A v případěže bude vykonávat náročnou funkci komunitní porodní asistentky, finan- čně v současné době velmi nejistou, protože zdravotní pojišťovny neuzavírají smlouvy s PA, by musela zaplatit dokonce 3000 Kč, jen aby mohla zahájit práci pro stát?
Zaměnit bod 4) a 5) a vysvětli důvody pro zamítnutí zápisu nebo členství.
§4
Celý § je matoucí a diskriminující PA z ČR.
§5
Bez připomínek
§6 1)
a) nedokončená nejasná věta
§7
1)a) Kdo bude provádět supervizi? Jakou musí mít odbornost? Specializaci? V čem bude supervize spočívat?
2)a)
Vykonávat své povolání v souladu s evidence-based care (na podkladě výsledků výzku- mů v dané oblasti, zkušenostmi odbornice v porodní asistenci a na základě přání pacienta), ....
c) řídit se stavovskými předpisy – je nezbytné, aby stavovské předpisy byly přílohou toho- to zákona, ještě před jeho přijetím, jinak nebude jasné, podle čeho se mají porodní asistent- ky řídit. Je třeba mít na paměti, že porodní asistence je regulovanou profesí v rámci EU a stavovské předpisy to tedy musí zohlednit (volný pohyb osob a služeb)
d) není jasné, proč by měly nečlenky komory platit 2000Kč ročně na činnost komory. Z dalšího vyplývá, žčlenky budou platit 5000? Jaké faktické výhody budou mít? Po- kud by byly schváleny paragrafy týkající se poplatků v nezměněné podobě, je jisté, že i to málo porodních asistentek, které v současné době ČR v praxi (v nemocnicích i v komunitním prostředí zbývá) z profese odejde!
e) není řečeno, jaké „podmínky způsobilosti“ má PA komoře dokládat a jakým způso- bem. Řádně ukončí vzdělání, dostane diplom a dál...? Kdo eventuálně stanoví pod- mínky způsobilosti? Je třeba toto stanovit před přijetím zákona.
§8
Z tohoto paragrafu vyplývá, že PA má za 5000Kč právo být volena a volit a platit člen- ské příspěvky. – No to jistě přitáhne davy
§9
Chybí stavovský předpis – bez něho je tento paragraf nesmyslný
§10
1)
Chybí text zvláštního právního předpisu, dle kterého by měla vysokoškolsky vzdělaná porodní asistentka, která úspěšně zakončila profesní vzdělání, získat způsobilost
k samostatnému v
ýkonu povolání – nesmyslný požadavek, degradující současný vzdělávací systém porodních asistentek v ČR. Měl by snad příslušný stavovský před- pis nahradit vyhlášku 55/2011 Sb., ve které jsou činnosti porodních asistentek sepsá- ny?
3)
Další nemalá finanční zátěž pro PA.
5)
Opět chybí text stavovského předpisu.
§ 11
Zavádějící informace. Chybí stavovský předpis, bez něhož nelze tomuto paragrafu po- rozumět a aplikovat jej v praxi.
§ 12
Je třeba sjednotit verbalizaci textu – např. zkušební komise x senát.
§13
Kdo zvolí první předsednictvo Komory? Kdo svolá první sněm?
§ 14
g) zcela irelevantní
§ 15
Bez komentáře
§ 16
Bude tedy kárná komise částečně nahrazovat soudní procesy? Podobně je tomu v Ni- zozemí, kde se k soudu dostane jen mizivý počet pochybení porodní asistentky.
§ 17
Bez komentáře
§ 18
Bez komentáře
§19
Má-li představenstvo (a různé komise) 9 členek, 2 jsou zaměstnankyněmi a 2 OSVČ, co dělá těch zbylých 5?
Volební řád musí být součástí tohoto zákona od počátku, jinak by nebylo možné, uspořádat volby.
§ 20
Bez připomínek
§ 21
Kdo bude zodpovědný za tvorbu stavovských předpisů, které jsou zmiňovány v záko- ně a měly by být jeho součástí?
§ 22
Bez připomínek
§ 23
Naprosto nejasné o čem, ve vztahu k porodním asistentkám, paragraf hovoří.
§ 24
Komu připadne 1000 Kč členský poplatek hrazený při účasti na ustavujícím sněmu komory? Není to spíše registrační poplatek?
Připomínkovaly: Registrované porodní asistentky České republiky
Zuzana 
Štromerová, BSc., 602 958 396, stromer@upcmail.cz
page5image4733184
Milena Dvořáková, BSc., 736 504 915milenedvorak@gmail.com
page5image4733376
Praha 14.2.2020

úterý 11. února 2020

Právník JUDr. Telec konference 5P
Konference 5P Parlament České republiky listopad  2019
Právní názor na obor Porodní asistence v komunitní péči


Judr. TelecPorodní asistentka patří mezi regulované a samostatné povolání.
ústavou zajištěné podnikání jehož součástí je patřičné vzdělání v oboru porodní asistence.


Část jejího podnikání je  součástí živnostenského zákona a  další zákona o zdravotních službách 
Zákon č. 372/2011 Sb./

Porodní asistentka má mít na registraci obor zdravotní péče  PORODNÍ ASISTENTKA.


Limitovaná rozhodnutí krajských úřadů / tzv.porodní asistentka bez vedení fyziologického porodu/jsou protiprávní. 


Řešením je odvolání  nebo zažádání  u úřadu, který porodní asistentky nelimituje v jejich podnikání - zřízení kontaktního pracoviště u kraje bez limitace.


Komunitní porodní asistentka má mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, žena má ústavou zajištěné právo mít péči porodní asistentky placenou z veřejného zdravotního pojištění. / není v zájmu  -zdravotní pojišťovny neuzavírají smlouvy s porodními asistentkami/.

Krajské úřady jsou povinny mít nasmlouvané porodní asistentky se zdravotními pojišťovnami.


Komunitní porodní asistentka pracuje v souladu se zákony a na základě standardů péče svého oboru.


Standardy péče gynekologů a porodníků  jsou závazné pro lékaře. Lékař není nadřízený oboru porodní asistence, je to  spolupracující obor.

Porodní asistentka patří mezi tzv. Nelékařské obory.  

Porodní asistentka není asistentkou lékaře, je asistentkou  ženy, která si u ní objednává službu v oboru porodní asistence.

Report ICM 2019 Day of Midwife

Report ICM - vzkaz ICM 


Franka Cade - předsedkyně ICM

Mladí lidé jsou daleko více infromováni skrze sociální média - síla je v našich rukou !

Můžeme změnit patriotismus vzkazů o porodech skrze sociální média a ukázat jak  transformovat sílu porodu.

Potřebujeme všechny porodní asistentky na světě, aby se tohoto účastnily!


 Retweeted
 Jun 18
Young people get much of their information from Social Media So, the power is in our hands! 📲 We CAN challenge patronizing birth messaging in Social Media and showcase the transformative power of . We need to ALL play our part!

čtvrtek 6. února 2020

Zásadní dokument ICM Listina práv pro ženy a porodní asistentky

CD2011_002 V2017 ENG
page1image1513582208

page1image1513582608
Core DocumentBill of Rights for Women and Midwives
Background
The International Confederation of Midwives calls for governments globally to recognise and support accessible and effective midwifery care as a basic human right of all women, babies and midwives.
The issues for women around gender equity and access to education also extend to midwives as a woman-dominated profession. The Bill of Rights for Women and Midwives addresses those basic human rights of women and midwives that have been systematically denied and adds another framework to approach governments when demanding change to improve midwifery and maternity services.
Recognition and support of the ICM’s vision, mission, philosophy and standards by governments will enable nations to meet the United Nation's Sustainable Development Goals. Specifically: Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,
page1image1474584720
• •
Goal 5
• •
3.1 By 2030, reduce the global maternal mortality ratio to less than 70 per 100,000 live births,
3.7 By 2030, ensure universal access to sexual and reproductive health-care services, including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programmes
.
– Achieve gender equality and empower all women and girls
5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life
5.6 Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences.
page1image1474601248
Laan van Meerdervoort 70, 2517AN, The Hague, The Netherlands
tel: +31 70 3060 520 
www.internationalmidwives.org 1
page1image1474614416
ICM believes women have a right to a midwife as the most appropriate care provider in most situations and midwives have a right to obtain adequate education, regulations to foster their practice and associations to forward their mission.
Bill of Rights
In keeping with other similar documents, the ICM believes that there should be recognition of the following as basic human rights for women and midwives across the globe; namely that:
Women’s Rights
 1. Every woman has the right to receive care in childbirth from an autonomous and
  competent midwife
 2. Every newborn baby has the right to a healthy and well informed mother
 3. Every woman has a right to be respected as a person of value and worth
 4. Every woman has a right to security of her body
 5. Every woman has a right to be free from any form of discrimination
 6. Every woman has a right to up-to-date health information
 7. Every woman has a right to participate actively in decisions about her health care and to
  offer informed consent
 8. Every woman has a right to privacy
 9. Every woman has a right to choose the place where she gives birth
Midwives’ Rights
 1. Every midwife has the right to a midwifery-specific education that will enable her to develop
  and maintain competency as a midwife
 2. Every midwife has the right to practise on her own responsibility within the International
  Confederation of Midwives definition and scope of practice of a midwife
 3. Every midwife has the right to be recognised, respected and supported as a health
  professional
 4. Midwives have the right to access a strong midwifery association that can contribute to
  midwifery and maternity policy and services at a national level
Laan van Meerdervoort 70, 2517AN, The Hague, The Netherlands tel: +31 70 3060 520 www.internationalmidwives.org
2
CD2011_002 V2017 ENG
page2image1513014352page2image1513014640page2image1513014928
CD2011_002 V2017 ENG
page3image1512631680
Women’s and Midwives’ Rights
 1. Midwives and women have the right to a system of regulation that will ensure a safe,
  competent and autonomous midwifery workforce for women and their babies.
 2. Midwives and women have the right to national midwifery workforce planning to ensure
  sufficient midwives to meet the needs of women and babies
 3. Women and midwives have the right to be respected by governments and government
  institutions for health and education
 4. The midwifery profession has the right to be recognised as a separate and distinct
  profession
Relevant ICM Documentation
ICM. 2014. Core Document. International Code of Ethics for Midwives.
ICM. 2017. Core Document. International Definition of The Midwife.
ICM. 2010. Core Document. Essential Competencies for Basic Midwifery Practice. (Amended

2013)
ICM. 2010. Global Standards for Midwifery Education. (Amended 2013)
ICM. 2011. Global Standards for Midwifery Regulation. (Amended 2013)
ICM, WHO and ICN. 2007. Joint Statement Islamabad Declaration on Strengthening Nursing

and Midwifery March 4-6, Pakistan.
Adopted at Durban Council meeting, 2011
Reviewed and adopted at Toronto Council meeting, 2017
Due for next review 2023
page3image1516403072
Laan van Meerdervoort 70, 2517AN, The Hague, The Netherlands tel: +31 70 3060 520 www.internationalmidwives.org
3
page3image1516416672

PROHLÁŠENÍ k návrhu zákona o porodní asistenci Milena a ZuzanaPorodní dům u Čápa, o.p.s.
Registrované porodní asistentky České republiky
Zuzana Štromerová, BSc
Milena Dvořáková, BSc
Otázky, které si klademe při čtení návrhu zákona o porodní asistenci a její komoře


Prospěje Česká komora  porodních asistentek (dále jen Komora) rozvoji porodní asistence v jejím pravém slova smyslu?
Kdo bude mít z vytvoření Komory prospěch a jakým nástrojem se dle návrhu zákona stane?


Má-li zákon posílit  a zvýšit bezpečnost péče poskytované porodními asistentkami a posílit odbornost v porodní asistenci, musí vzít v úvahu všechna prostředí, ve kterých porodní asistentky pracují a ve všech prostředích poskytnout porodním asistentkám oporu a podporu.
Prospěšnost a účelnost Komory bude záviset na tom, jakým způsobem bude ustaveno vedení Komory a jak vědomé toto vedení bude. Má-li Komora dle návrhu zákona stanovit stavovské předpisy, má-li tvořit standardy péče v porodní asistenci, má-li posuzovat správnost postupů porodních asistentek v různých oblastech jejich činnosti, musí v jejím čele stát vedení složené z porodních asistentek s hlubokými teoretickými i praktickými znalostmi a zkušenostmi. V praxi by to znamenalo, že ve vedení Komory musí být jak odbornice s praktickými zkušenostmi z oblasti komunitní péče porodních asistentek (v celém rozsahu), tak odbornice pracující na specializovaných porodnických pracovištích.
Je třeba, aby se stavovské předpisy a standardy péče v porodní asistenci týkaly skutečně pouze oblasti péče poskytované porodními asistentkami, byly založené na důkazech (v porodní asistenci) a opíraly se o mezinárodně platné předpisy regulující práci porodních asistentek.
Komora porodních asistentek bude účelnou institucí v případě že,
 • Zákon o Komoře bude psán jednoznačným a jasným jazykem, který nebude možné vykládat mnohoznačně.
 • Bude zastáncem práv porodních asistentek
 • Bude zohledňovat mezinárodně uznávané postupy v porodní asistenci
Je důležité, aby zákon o Komoře při svých požadavcích na věcné vybavení porodní asistentky pracující v komunitním prostředí (= mimo porodnici) vycházel z potřeb a ověřené praxe, a s tím související účelností požadovaného vybavení.
Je třeba brát v úvahu, že prestiž a přitažlivost profese porodní asistentka nebudou zvýšeny ustavením Komory, ale poctivou a profesionální prací a vystupováním jednotlivých porodních asistentek.
Současný návrh zákona si v mnohých svých bodech a paragrafech sám odporuje a v důvodové zprávě se věnuje, mimo jiné, tzv. „fenoménu domácích porodů“. Z důvodové zprávy vyplývá, že cílem zákona je spíše činnost porodních asistentek omezovat než posílit.


V České republice dosud  není stanovena  soudní znalkyně v oboru porodní asistence!!V  připravovaném zákoně nenacházíme jakoukoliv zmínku o Mezinárodní konfederaci porodních asistentek ICM a připomínáme, že se v Praze uskutečnil celosvětový kongres ICM v roce 2014 / media a kompetentní orgány tento kongres zcela ignorovaly!!!!

Tato organizace vydala řadu  základních dokumentů vztahujících se k definici,  činnosti, regulaci  a filozofii práce  porodních asistentek ,  dotýkajících se matek a jejich dětí jako centrum činnosti.
PROTO: Dokumenty ICM:

Opakujeme a připomínáme relevantní dokumenty ICM:
Posíláme v hlavním jazyku důležité!!!


Bill of Rights
In keeping with other similar documents, the ICM believes that there should be recognition of the following as basic human rights for women and midwives across the globe; namely that:


Midwives’ Rights
 1. Every midwife has the right to a midwifery-specific education that will enable her to develop
 2. and maintain competency as a midwife
 3. Every midwife has the right to practise on her own responsibility within the International
 4. Confederation of Midwives definition and scope of practice of a midwife
 5. Every midwife has the right to be recognised, respected and supported as a health
 6. professional
 7. Midwives have the right to access a strong midwifery association that can contribute to
 8. midwifery and maternity policy and services at a national level
Laan van Meerdervoort 70, 2517AN, The Hague, The Netherlands tel: +31 70 3060 520 www.internationalmidwives.orgWomen’s and Midwives’ Rights
 1. Midwives and women have the right to a system of regulation that will ensure a safe,
 2. competent and autonomous midwifery workforce for women and their babies.
 3. Midwives and women have the right to national midwifery workforce planning to ensure
 4. sufficient midwives to meet the needs of women and babies
 5. Women and midwives have the right to be respected by governments and government
 6. institutions for health and education
 7. The midwifery profession has the right to be recognised as a separate and distinct professionRelevant ICM Documentation
ICM. 2014. Core Document. International Code of Ethics for Midwives.
ICM. 2017. Core Document. International Definition of The Midwife.
ICM. 2010. Core Document. Essential Competencies for Basic Midwifery Practice. (Amended
2013)
ICM. 2010. Global Standards for Midwifery Education. (Amended 2013)
ICM. 2011. Global Standards for Midwifery Regulation. (Amended 2013)
ICM, WHO and ICN. 2007. Joint Statement Islamabad Declaration on Strengthening Nursing
and Midwifery March 4-6, Pakistan.
Adopted at Durban Council meeting, 2011
Reviewed and adopted at Toronto Council meeting, 2017
Due for next review 2023
Také Světová zdravotnická organizace /WHO/ vydává pravidelně dokumenty týkající se vzdělávání a činnosti porodních asistentek, které platí pro celý svět.

Tento rok  2020 označila Mezinárodním rokem sester a porodních asistentek.

Chybí okolo 9 milionů lidí v těchto profesích.
Ministerstvo zdravotnictví bylo donuceno teprve v roce 2019 uveřejnit na svých stránkách tyto dokumenty:Materiály WHO - Péče během porodu pro pozitivní porodní zkušenost - na stránkách ministerstva zdravotnictví


Konference 5P , které uskutečnil Porodní dům u Čápa v roce 2019  a iniciativa paní Olgy Richterové donutila Ministerstvo zdravotnictví k překladům a uveřejnění na stránkách Ministerstva zdravotnictví!!!


pastedGraphic.png

pastedGraphic_1.png

pastedGraphic_2.pngDokumenty Světové zdravotnické organizace k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví

Ministerstvo zdravotnictví připravilo český překlad částí dokumentů Světové zdravotnické organizace (WHO) - Doporučení k péči během porodu pro pozitivní porodní zkušenost a Doporučení k předporodní péči - s cílem poskytnout odborné veřejnosti návodné materiály při tvorbě koncepce péče o matku a dítě v prenatálním a novorozeneckém období. S ohledem na fakt, že jde o vysoce odbornou materii, je nutné zdůraznit, že český překlad některých odborných termínů může vykazovat drobné odchylky od originálního dokumentu. Samotný obsah a faktický smysl překladů se nemění, přesto zároveň zveřejňujeme celé originální anglické znění obou dokumentů.

WHO recommendations: intrapartum care for a positive childbirth experience:
WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience:PřílohyŽádáme jasně a důrazně  poslance a senátory, aby si byl vědomi  a vzali  v potaz výstupy dokumentů  mezinárodně uznáváných organizací v oblasti porodní asistence / midwifery/  a vytvořili  zákon, který bude s těmito organizacemi v souladu.
Děkujeme!!!!!!!

VIDM 2021 Closing Slideshow - First Cut